Andere invulling algemene voorzieningen

13
Dec
NieuwsGemeente Westervoort
twee personen aan tafel die de overeenkomst tekenen (links op de foto wethouder Boone)

De gemeente Westervoort wil een andere invulling geven aan de algemene voorzieningen in het sociaal domein. Op 8 december 2016 zijn de overeenkomsten hiervoor ondertekend.

Onder het sociaal domein verstaan we alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering.

Algemene voorzieningen

De term algemene voorzieningen staat voor: het aanbod van diensten of activiteiten dat vrij toegankelijk is, gericht op maatschappelijke ondersteuning (zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers).

De algemene voorzieningen kunnen preventief werken en/of bijdragen aan het bevorderen van zelfredzaamheid, participatie en sociale samenhang. Denk aan bijvoorbeeld jongerenwerk, ouderenwerk en algemeen maatschappelijk werk. Concreet gezegd moeten de voorzieningen het volgende bevorderen:

  • de sociale samenhang
  • mantelzorg
  • vrijwilligerswerk
  • de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking
  • de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente
  • en bestrijden/voorkomen van huiselijk geweld

De doelgroepen van de algemene voorzieningen zijn alle inwoners van Westervoort, maar in het bijzonder: kinderen, jongeren, ouderen, mantelzorgers, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking, geestelijke gezondheidszorgcliënten en mensen met een verstandelijke beperking.

Met deze transformatie wil de gemeente zorgen dat meer inwoners gebruik kunnen maken van de algemene voorzieningen en daardoor eerder (preventief) ondersteuning kunnen krijgen. Het is bedoeld om het welzijnsaanbod te veranderen, maar ook om te bezuinigen op de kosten. Daarnaast is ook het doel om tot een versterking te komen van het aanbod, o.a. door samenwerking.

Hoe is het proces gegaan?

Er is een opdracht uitgezet. Aanbieders hebben de gelegenheid gehad plannen in te dienen. De voorstellen die de gemeente heeft ontvangen zijn beoordeeld. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in afspraken met bepaalde partijen. Op 8 december 2016 zijn de 6 overeenkomsten ondertekend.

Leuke nieuwtjes ook via facebook (goed voor elkaar de liemers)!

Lettertype vergroten


U kunt de grootte van de letters op uw scherm zelf instellen op één van de volgende manieren:

Manier 1

Houd de Ctrl (Windows) op uw toetsenbord ingedrukt en rol tegelijkertijd met het scroll-wieltje op uw muis om te vergroten en te verkleinen.

Manier 2

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) toets op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de + toets voor grotere letters of op de - toets voor kleinere letters.

Standaard grootte herstellen

Houd de Ctrl (Windows) of cmd ⌘ (Mac) op uw toetsenbord ingedrukt en druk tegelijkertijd op de 0 toets (nul).

Mobiel of tablet

Houd twee vingers op het scherm van uw mobiel of tablet. Verplaats uw vingers van elkaar af terwijl uw vingers nog op het scherm zijn. Een tweede manier is met één vinger twee keer (snel) achter elkaar op het scherm van uw mobiel of tablet te drukken.